Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 49487 View view 3.234.244.18 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


ล้างตลาดพูนเพิ่ม ป้องกันเเละควบคุมโรคไวรัสโคโรนา2019( COVID-19)

 02/04/2020 :  14:21 น.


คก.อบรมให้ความรู้จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา

 20/03/2020 :  11:31 น.


สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง

 13/03/2020 :  11:51 น.


ขับเคลื่อน คก.ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

 06/03/2020 :  10:58 น.


ประชุมโรงฆ่าสัตว์ วันที่ 4 มีนาคม 63

 04/03/2020 :  13:46 น.


กิจกรรมจิตอาสาทำฝายชะลอน้ำบ้านโป่งคำ วันที่ 3 มีนาคม 63

 04/03/2020 :  13:43 น.


โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563

 19/02/2020 :  10:59 น.


จิตอาสาทำฝายชะลอน้ำบ้านดอนดู่พงษ์

 05/02/2020 :  16:13 น.


กิจกรรมจิตอาสา Big Cleang Day จัดเก็บขยะถนนสายน่าน-สันติสุข ตั้งแต่บ้านภูแยง - บ้านกิ่วม่วง ตามโครง

 05/02/2020 :  15:51 น.


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย

 04/02/2020 :  14:00 น.


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์

 28/01/2020 :  15:56 น.


เเจกจ่ายถุงยังชีพ

 28/01/2020 :  15:35 น.


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันท

 28/01/2020 :  15:33 น.


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 อบต.ดู่พงษ์

 21/01/2020 :  10:38 น.


โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่พงษ์ ประจำปี 2563

 23/12/2019 :  11:46 น.


กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

 18/12/2019 :  10:41 น.


อบต.ดู่พงษ์ ร่วมงาน ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

 16/12/2019 :  16:31 น.


อบต.ดู่พงษ์ ร่วมกับ กำนัน ผญบ.และจิตอาสาตำบลดู่พงษ์ ร่วมกันพัฒนาสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิ

 16/12/2019 :  16:25 น.


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมทัศนศึกษา ศพด. อบต.ดู่พงษ์)

 22/11/2019 :  09:45 น.


โครงการพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2562

 22/11/2019 :  09:33 น.


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมเรียนรู้ห้องสมุด ICT ศพด. อบต.ดู่พงษ์)

 22/11/2019 :  09:26 น.


ศพด. อบต.ดู่พงษ์เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนอำเภอสันติสุข ปี 2562

 22/11/2019 :  09:21 น.


กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตานก๋วยฉลา (ฉลากภัตร) ประจำปี2562 ศพด. อบต.ดู่พงษ์

 22/11/2019 :  09:14 น.


โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ศพด.อบต.ดู่พงษ์ร่วมกับโรงพยาบาลสันติสุข

 22/11/2019 :  09:08 น.


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

 21/11/2019 :  14:38 น.


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที

 24/10/2019 :  16:26 น.


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562

 24/10/2019 :  13:59 น.


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด

 21/10/2019 :  16:11 น.


โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม:พัฒนาบริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกแล

 21/10/2019 :  16:02 น.


กิจกรรมการตัดกิ่งไม้บ้านดู่พงษ์

 21/10/2019 :  14:40 น.


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์

 26/09/2019 :  14:14 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

 28/08/2019 :  12:22 น.


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม/การสร

 28/08/2019 :  12:17 น.


โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดู่พงษ์ กิจกรรม การผลิตสารชีวภัณฑ์

 28/08/2019 :  12:15 น.


ประชุมสภาอบต.ดู่พงษ์ สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

 15/08/2019 :  14:48 น.


ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลเงินอุดหนุน

 26/06/2019 :  15:38 น.


กิจกรรมการออกตรวจร้านค้าเพื่อขอรับเเละขอต่อใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 26/06/2019 :  15:11 น.


กิจกรรมการตัดกิ่งไม้หักทับสายไฟ

 26/06/2019 :  15:01 น.


กิจกรรมล้างท่อระบายน้้ำในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์

 26/06/2019 :  14:52 น.


กิจกรรมส่งน้ำอุปโภค-บริโภค

 26/06/2019 :  14:50 น.


กิจกรรมการล้างห้องน้ำสาธารณะเเละลานสาธารณะบ้านภูเเยง หมู่ที่ 3

 26/06/2019 :  14:47 น.


รับตรวจ ITA

 26/06/2019 :  14:32 น.


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

 26/06/2019 :  14:24 น.


การออกตรวจร้านค้าของงานจัดเก็บรายได้

 26/06/2019 :  14:17 น.


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ

 26/06/2019 :  13:21 น.


กิจกรรมการล้างโรงฆ่าสัตว์

 26/06/2019 :  13:54 น.


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2562

 26/06/2019 :  10:53 น.


โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน "สันติสุข... คัพ" 2562

 25/06/2019 :  16:41 น.


วันครู ประจำปีการศึกษา2562

 25/06/2019 :  16:27 น.


กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศพด.อบต.ดู่พงษ์

 27/05/2019 :  16:40 น.


ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา2562

 27/05/2019 :  16:38 น.


กิจกรรมสงเสริมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ศพด.

 27/05/2019 :  16:35 น.


ค่ายพัฒนาทักษะกีฬาสากลปี2562

 27/05/2019 :  16:29 น.


เปิดบ้านการศึกษา ปี 2562

 27/05/2019 :  16:30 น.


กิจกรรมแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี2562

 27/05/2019 :  16:03 น.


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ดู่พงษ์ ร่วมกันปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับ บริเวณ

 17/05/2019 :  16:03 น.


กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ดู่พงษ์ ร่วมกับ ปปช.น่าน

 01/04/2019 :  11:49 น.


อบต.ดู่พงษ์ รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ณ คลองถม บ้านภูแยง ม.3

 01/04/2019 :  11:48 น.


กิจกรรมจิตอาสาร "กั้นลำน้ำมวบบ้านดอนดู่พงษ์ หมู่ที่ 4 (อบต.ดู่พงษ์ ร่วมกับ อำเภอสันติสุข ส่วนราชการใ

 01/04/2019 :  11:44 น.


อบต.ดู่พงษ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

 14/01/2019 :  09:23 น.


อบต.ดู่พงษ์ จัดกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ในวันที่ 9 มกราคม 2562

 11/01/2019 :  14:59 น.


อบต.ดู่พงษ์ ร่วมตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

 04/01/2019 :  11:18 น.


กิจกรรม ทำบุญอาคารเก็บพัสดุ-อุปกรณ์ อบต.ดู่พงษ์ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม 2561

 04/01/2019 :  11:13 น.


กิจกรรม วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ZERO TOLERANCE “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” รวมพลังคนน่าน ต้านทุจริต คิ

 11/12/2018 :  14:20 น.


โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กิ

 29/11/2018 :  11:39 น.


ผู้พิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้รับมอบรถเข็นคนพิการ (WHEEL CHAIR) จากมูลนิธิอาสาสมั

 22/11/2018 :  11:42 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ มอบรถเข็นให้กับผู้พิการ รายนาง

 08/11/2018 :  10:34 น.


กิจกรรมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 08/11/2018 :  10:31 น.


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 08/11/2018 :  10:36 น.


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕

 08/11/2018 :  10:26 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดดอนมงคล หมู่ที่ 4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข

 07/11/2018 :  10:19 น.


โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 14/09/2018 :  11:50 น.


โครงการคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม:ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเ

 23/08/2018 :  13:50 น.


ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย องค์การบริหารสวนตำบลดู่พงษ์ ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเบบินคาในพื้

 23/08/2018 :  13:41 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบ

 16/08/2018 :  09:41 น.


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดู่พงษ์ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.61

 26/06/2018 :  21:12 น.


โครงการวันไหว้ครูประจำปีงบประมาณ 2561

 15/06/2018 :  09:12 น.


โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ บ้านดู่พงษ์ หมู่ที่ 2 ในวันที่ 22 พ.ค. 2561 กล่าวรายงา

 05/06/2018 :  14:07 น.


โครงการวัสืบสานประเพณีวันสำคัญ วันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2560

 30/05/2018 :  12:39 น.


โครงการวันไหว้ครูประจำปีงบประมาณ 2560

 30/05/2018 :  11:59 น.


ขอแสดงความยินดีกับนายทอง บังเมฆ ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ที่ได้รับรางวัลรองช

 30/04/2018 :  16:34 น.


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดู่พงษ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมสรงน้ำพระ กิจกรรมรดน้ำดำหัว แ

 11/04/2018 :  21:33 น.


โครงการซักซ้อนแผ่นป้องกันและบรรเทาความสาธารณภัยประจำปี2561

 23/03/2018 :  09:58 น.


คุณชาตินันท์ สวนวงษ์ ผู้ปกคครองด.ญ.เมธปรียา สวนวงษ์ อนุบาล 2/1 มอบโต๊ะทำกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็

 22/03/2018 :  14:37 น.


โครงการเปิดบ้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดู่พงษ์และกิจกรรมพิธีจบหลักศูตรการศึกษาปฐมวัย อนุบาลปีท

 22/03/2018 :  13:26 น.


โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ดู่พงษ์ประจำปี 2561

 22/03/2018 :  12:03 น.


คณะผูับริหารและบุคลากรในสังกัดอบต.ดู่พงษ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ จิตอาสา ประชาชน

 19/03/2018 :  15:54 น.


ยกย่องเชิดชูผู้มีจิตสาธารณะ

 08/03/2018 :  11:04 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ กองการศึกษา ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตดู่พงษ์ ขอขอบคุณ คุณบัวผิน ส

 05/02/2018 :  15:18 น.


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 23/01/2018 :  11:48 น.


คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาอบต.พนักงาน อบต.ดู่พงษ์ และ ศพด.อบต.ดู่พงษ์ ร่วมงานทำบุญประเพณีทานสลากภัต ในวันท

 17/11/2017 :  14:42 น.


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา

 24/10/2017 :  13:09 น.


ขอแสดงความยินดีกับนางนงค์รัก วุฒฺ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ที่ได้รับโล่ห์จากสถาบันพัฒ

 18/10/2017 :  16:12 น.


คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาอบต.และพนักงาน อบต.ดู่พงษ์ร่วมงานทำบุญประเพณีทานสลากภัตประจำปหมู่บ้านของคณะศรัทธ

 18/10/2017 :  15:45 น.


โครงการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลดู่พงษ์ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารไก่พื้นเมือง

 27/09/2017 :  12:16 น.


โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่ง

 01/09/2017 :  10:21 น.


โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย 26 มิถุนายน 2560

 03/07/2017 :  15:17 น.


โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมนพื้นที่ลุ่

 03/07/2017 :  15:00 น.


การทำประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงคร

 03/07/2017 :  14:19 น.


โครงการส่งเสริมอาชีพ "กิจกรรมทำถ่านอัดแท่งจากสังข้าวโพด"

 30/06/2017 :  09:40 น.


โครงการส่งเสริมอาชีพ "กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์"

 29/06/2017 :  14:00 น.


กิจกรรมวันไหว้ครู ของ ศพด.อบต.ดู่พงษ์

 29/06/2017 :  11:20 น.


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

 29/06/2017 :  11:15 น.


กิจกรรมปลูกป่า โครงการ "ทีวี 360 องศา รักษ์ป่า สร้างชีวิต กับ แม่ครัว ปี2"

 29/06/2017 :  10:57 น.


ยาเสพติด

 07/06/2017 :  15:15 น.


กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2560

 02/06/2017 :  16:32 น.


กิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕

 27/10/2016 :  10:38 น.


กิจกรรมการออกบริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน ห

 15/10/2016 :  17:27 น.


โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 14/10/2016 :  20:18 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054767599
ติดต่อผู้ดูแล 
Facebook    rss feed