Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 58947 View view 75.101.220.230 rss feed
 
 ชื่อ :   นายวชิรพล ไชยโย   ตำแหน่ง :   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๖
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายทอง บังเมฆ   ตำแหน่ง :   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน   คณะบริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางอมรรัตน์ กุณา   ตำแหน่ง :   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางธันย์ชนก เทพคำราม   ตำแหน่ง :   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางธันยนันท์ กาญจนโชคอนันต์   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายไสว บูรณสันติพงษ์   ตำแหน่ง :   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอาจิน อิทธิรักษ์   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๗
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางกนกรัตน์ จันทราภรณ์   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสุริน คำชมภู   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๑
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายณัฐสิทธิ์ วุฒิ   ตำแหน่ง :   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายชิน เชียงจันทร์   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๔
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางเย็น บังเมฆ   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๕
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจำเนียน หงพงษ์   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๓
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสิริกาญจน์ เขื่อนจันทร์   ตำแหน่ง :   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอนุศิลป์ อินต๊ะพันธุ์   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๕
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางรำพัน ธัญญะ   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายศรีทัย ศิริมูล   ตำแหน่ง :   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน   ผู้บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางขวัญตา อุปจักร์   ตำแหน่ง :   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายฤทธิ์ ไชยอักษร   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๔
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางจินดา วาทกุญชร   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๘
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายสมชาย หมื่นแก้ว   ตำแหน่ง :   สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๖
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวสุขใจ จันทิมา   ตำแหน่ง :   หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางชฎารัตน์ ง้วนกันทะ   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายวิชญ์ฐพงศ์ ธนะนันต์   ตำแหน่ง :   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายเลิง อิทธิรักษ์   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๘
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   จ.ส.อ.กิตติชัย นันคำ   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายหลั่น กาวงษ์   ตำแหน่ง :   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน   ฝ่ายบริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายจรัญ สุทธเขต   ตำแหน่ง :   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ หมู่ที่ ๗
ฝ่ายงาน   สภา อบต.  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนันทกานต์ คำปาละ   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงิินและบัญชีปฏิบัติงาน
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางบัวผิน สุริยะพรหม   ตำแหน่ง :   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน   ฝ่ายสภา  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายชลธวัฒน์ จันอ้น   ตำแหน่ง :   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน   คณะผู้บริหาร  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางนงค์รัก วุฒิ   ตำแหน่ง :   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ฝ่ายงาน   สำนักงานปลัด  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางกมลทิพย์ สมันจิตร์   ตำแหน่ง :   ครู
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางขวัญจิต ปัญญา   ตำแหน่ง :   ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นางสาวรัฐธีรา ทรัพย์เรืองรุ่ง   ตำแหน่ง :   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ฝ่ายงาน   กองคลัง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายอนุวัตร เเสนอินต๊ะ   ตำแหน่ง :   ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายงาน   กองช่าง  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายประกานต์ เทพกัน   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
ฝ่ายงาน   กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม  ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  
ชื่อ :   นายประเทศ เอี่ยมมี   ตำแหน่ง :   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์
ฝ่ายงาน     ภูมิลำเนา  
ติดต่อเบอร์โทร  
E - Mail :  

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed