ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและุอุปกรณ์(ล้องช้าง)
วันที่ 30/10/2019 เวลา 15:42 น. (27)
  ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการ
วันที่ 30/10/2019
เวลา 15:44 น. (25)
  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการครั้งที่ 2
วันที่ 24/10/2019
เวลา 10:55 น. (14)
  ประกาศร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกจำนวน 7 โครงการครั้งที่ 2
วันที่ 24/10/2019
เวลา 10:54 น. (9)
 
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและุอุปกรณ์(ล้องช้าง)ครั้งที่ 2 วันที่ 24/10/2019 (13)
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการขุดบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อและุอุปกรณ์(ล้องช้าง) ครั้งที่2 วันที่ 24/10/2019 (9)
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรามาสที่4 วันที่ 01/10/2019 (36)
 เอกสารแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาสที่ 4 วันที่ 01/10/2019 (26)