Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 61968 View view 35.153.39.7 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  บันทักเมื่อ 14/07/2020 14:27 น.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 (1)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 (2)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2564 (1)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561-2564 (2)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564 (3)

ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตคอรัปชั่นของ จนท. อบต.ดู่พงษ ประจำปี 2561

หนังสือส่งประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุ/รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตคอรัปชั่นของ พนง. จนท. ของ อบต.ดู่พงษ์

ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุ/รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตคอรัปชั่นของ พนง.จนท.ของ อบต.ดู่พงษ์

แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 ของ อบต.ดู่พงษ์

แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 ของ อบต.ดู่พงษ์ หน้า 2

แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 ของ อบต.ดู่พงษ์ หน้า 3

แจ้งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562-2564 ของ อบต.ดู่พงษ์ หน้า 4

แจ้งผลการพิจารณาผลคะแนนการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (วิทยาลัยน่าน)

ผลการพิจารณาผลคะแนนการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (วิทยาลัยน่าน) หน้า2

ผลการพิจารณาผลคะแนนการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (วิทยาลัยน่าน) หน้า 3

แจ้งผลการพิจารณาผลคะแนนการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (อำเภอ)

แจ้งผลการพิจารณาผลคะแนนการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (อำเภอ) หน้า 2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์โต๊ะ-แผนผังเรื่องร้องเรียน

รับแจ้งข่าวสารการทุจริตคอรัปช่ัน

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ประกาศ อบต.ดู่พงษ์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

หนังสือส่งประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ อบต.ดู่พงษ์

รายชื่อผู้รับหนังสือส่งประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ อบต.ดู่พงษ์

ประกาศนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อบต.ดู่พงษ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

               บันทึกข้อความ

               ผู่เข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ รอบ 6 เดือน

ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563

ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนักเเละความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2562

ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ เเละอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

คำสั้งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 222/2562

คำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 223/2563

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจิต

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed