Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 60454 View view 34.201.18.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   บันทักเมื่อ 22/06/2020 09:19 น.

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ (ดาวน์โหลดประกาศ)  

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙    เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   (ฉบับที่ ๖)  .๒๕๕๒  มาตรา  ๗๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๕๙ แล้วในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  และครั้งที่  ๒ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  และนายอำเภอสันติสุขได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯแล้ว   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน

 

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ (ดาวน์โหลดประกาศ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   (ฉบับที่ ๖)  .๒๕๕๒  มาตรา  ๗๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๐ แล้วในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  และครั้งที่  ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และนายอำเภอสันติสุขได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯแล้ว   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 1

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 2

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 3

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 4

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 5

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 6

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 7

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 8

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 9

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 10

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 11

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 12

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 13

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 14

 

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลดประกาศ) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๐  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง   (ฉบับที่ ๖)  ..  ๒๕๕๒  มาตรา  ๗๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๑ แล้วในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  และครั้งที่  ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และนายอำเภอสันติสุขได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯแล้ว   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 1

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 2

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 3

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 4

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 5

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 6

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 7

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 8

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 9

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 10

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 11

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 12

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 13

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 14

 

 

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.๒๕๖๒ (ดาวน์โหลดประกาศ)

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๑ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แล้วในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และนายอำเภอสันติสุขได้ลงนามอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯแล้ว ทั้งนี้ สามารถขอดูรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ทุกท่าน

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 1

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 2

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 3

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 4

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 5

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 6

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 7

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 8

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 9

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 10

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 11

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 12

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 13

ดาวน์โหลดข้อบัญญัติ 14

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 หน้า 1-61

 หน้า 62-116

 หน้า 117-144

 หน้า 145-186

 หน้า 187-209 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed