Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 60454 View view 34.201.18.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : แผนพัฒนาสามปี  บันทักเมื่อ 09/06/2017 14:52 น.

 แผนพัฒนาสามปี                  

แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)   เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๔)   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒/๒๕๕๘   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

รูปภาพประกอบ  :  าวน์โหลดประกาศแผนพัฒนาสามปี ๕๙-๖๑

 

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑      

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติม ฉบับที่  ๑    เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๔ ข้อ ๒๒(๓)   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔/๒๕๕๘  ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

 

รูปภาพประกอบ  :  ดาวน์โหลดประกาศแผนพัฒนาสามปี ๕๙-๖๑ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

 

 

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑      

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑    เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๔ ข้อ ๒๒(๓)   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๙   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

 

รูปภาพประกอบ  :  ดาวน์โหลดประกาศแผนพัฒนาสามปี ๕๙-๖๑ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑

 

 

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒      

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒    เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๔ ข้อ ๒๒(๓)   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕๕๙   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๕๙   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

 

รูปภาพประกอบ  :  ดาวน์โหลดประกาศแผนพัฒนาสามปี ๕๙-๖๑ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒

 

 

 

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒      

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)    เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๔ ข้อ ๑๗ (๔)  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยวิสามัญ สมัยที่  ๒/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๙   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

 

รูปภาพประกอบ  :  ดาวน์โหลดประกาศแผนพัฒนาสามปี ๖๐-๖๒

 

 

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑      

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑    เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๔ ข้อ ๒๒(๓)   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๖/๒๕๕๙   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

 

รูปภาพประกอบ  :  ดาวน์โหลดประกาศแผนพัฒนาสามปี ๖๐-๖๒ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed