Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 60452 View view 34.201.18.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  บันทักเมื่อ 09/06/2017 15:13 น.

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)   เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข้อ ๑๖ (๔)   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒/๒๕๕๘   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

รูปภาพประกอบ  :  ดาวน์โหลดประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕๙-๖๓

 

 

หัวข้อ  :  การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)  

รายละเอียด  :  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)   เมื่อวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข้อ ๑๖ (๔)   ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๕๙   ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้  สามารถขอดูรายละเอียดได้  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ,  ที่ทำการกำนันตำบลดู่พงษ์ , ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในตำบลดู่พงษ์ทุกหมู่บ้าน  ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ทุกท่าน และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ทุกท่าน   

 

รูปภาพประกอบ  :  ดาวน์โหลดประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖๐-๖๓

 

 

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed