Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 58945 View view 75.101.220.230 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลพื้นฐาน  บันทักเมื่อ 10/10/2016 22:54 น.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

2.1  ข้อมูลทั่วไป

                   องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย  และได้ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่มที่  113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25 ธันวาคม  2539   จากเดิมสภาตำบลดู่พงษ์  ใช้หอประชุมประจำหมู่บ้านพวงพยอม  หมู่ที่  8  ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  เป็นที่ทำการชั่วคราว  ต่อมาเมื่อ พ.ศ.  2542  ได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาที่บ้านดอนดู่พงษ์  เลขที่  273  หมู่ที่ 4  ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน   ซึ่งเป็นเขตสถานที่ราชการ  ทำให้เกิดความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ได้ประกาศปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 

จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2553  ตามมติเห็นชอบผลการประเมินการขอปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์  ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน  ในการประชุมครั้งที่  12/2553  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2553 

 ที่ตั้งและอาณาเขต

                   ตั้งอยู่เลขที่ 273  หมู่ที่  4 ตำบลดู่พงษ์  อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ห่างจากอำเภอเมืองน่าน  ประมาณ  32  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  59  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  36,875  ไร่   มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดกับตำบลป่าแลวหลวง            อำเภอสันติสุข    จังหวัดน่าน

                   ทิศใต้             ติดกับตำบลฝายแก้ว                อำเภอภูเพียง     จังหวัดน่าน

                   ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลพงษ์                     อำเภอสันติสุข    จังหวัดน่าน

                   ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลเมืองจัง                 อำเภอภูเพียง     จังหวัดน่าน

           ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

                   ตำบลดู่พงษ์  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ล้อมรอบด้วยภูเขา   ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขต  ป่าสงวนแม่น้ำน่านตะวันออกตอนใต้  โดยพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งของชุมชนและทำเกษตรกรรม  เช่น  การทำนา  ทำสวน  ในส่วนของพื้นที่ภูเขา  บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าและบางส่วนเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกร  เช่น  การทำไร่ข้าวโพด  ตำบลดู่พงษ์มีแม่น้ำไหลผ่าน  จำนวน  2  สาย  คือ  มีลำน้ำมวบอยู่ทางด้านทิศใต้ และมีลำน้ำพงษ์ อยู่ทางด้านทิศเหนือ 

ตำบลดู่พงษ์  มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกได้  3  ฤดู  คือ

-  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  ของทุกปี

-  ฤดูฝน  ระหว่างเดือน  มิถุนายน – กันยายน  ของทุกปี

-  ฤดูหนาว  ระหว่างเดือน  ตุลาคม – มกราคม  ของทุกปี

การคมนาคม 

รถยนต์ส่วนบุคคล  จากจังหวัดน่าน  ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1169  มาจนถึงสี่แยก

ด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบ้านห้วยปา)  เลี้ยวขวาเพื่อใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  1225  มายังตำบลดู่พงษ์  รวมระยะทางจากอำเภอเมืองน่านถึงตำบลดู่พงษ์  ระยะทางประมาณ  32  กิโลเมตร 

รถโดยสารประจำทาง  จากจังหวัดน่านโดยชมรมรถโดยสารอำเภอสันติสุข  ใช้ทางหลวง

จังหวัดหมายเลข  1169  มาจนถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบ้านห้วยปา)  มีรายละเอียดดังนี้

ที่มา  :  ข้อมูลจากการสำรวจของ สำนักงานปลัด  อบต.ดู่พงษ์  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559

           เขตการปกครอง

ตำบลดู่พงษ์  แบ่งเขตการปกครอง  เป็นจำนวน  8  หมู่บ้าน  โดยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  8  หมู่บ้าน 

ที่มา  :  ข้อมูลจากการสำรวจของ สำนักงานปลัด  อบต.ดู่พงษ์  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559

 จำนวนประชากร

                   ในปี  พ.ศ.  2559  ตำบลดู่พงษ์  มีประชากรจำนวน  5,034  คน  เป็นชาย  2,665  คน  เป็นหญิง  2,369 คน  มี  1,729  ครัวเรือน  แบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  

ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนอำเภอสันติสุข  ณ  เดือนมกราคม  2559

 การพาณิชย์  มีสถานประกอบการที่สำคัญดังนี้

          ธนาคาร   (ธกส.)          จำนวน  1  แห่ง           สหกรณ์การเกษตร         จำนวน  1  แห่ง

          ที่ทำการไปรษณีย์          จำนวน  1  แห่ง           โรงงานอิฐบล็อก           จำนวน  1  แห่ง

          ร้านขายยา (เภสัชกร)     จำนวน  2  แห่ง           กิจการสินเชื่อ              จำนวน  5  แห่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ    จำนวน  1  แห่ง           ร้านค้า                     จำนวน 104 แห่ง

          ปั้มน้ำมัน                   จำนวน  2  แห่ง           ปั้มหลอด                   จำนวน  4  แห่ง

          โรงสีข้าว                   จำนวน  19  แห่ง         โรงน้ำดื่ม                   จำนวน  3  แห่ง

          โรงน้ำแข็ง                  จำนวน  1  แห่ง           ร้านตัดผม                  จำนวน  4  แห่ง

          ตู้ ATM                     จำนวน  4  จุด     โรงงานอุตสาหกรรมบ่มใบยาสูบ  จำนวน  1  แห่ง        

          สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายระบบ  AIS                          จำนวน  1  แห่ง

สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายระบบ  DTAC                       จำนวน  1  แห่ง

สถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์เครือข่ายระบบ  TRUEMOVE                จำนวน  1  แห่ง

ที่มา  :  ข้อมูลจากการสำรวจของงานจัดเก็บรายได้  อบต.ดู่พงษ์  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559

 ด้านเศรษฐกิจ

                   ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลดู่พงษ์ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักที่สำคัญ  ได้แก่  การทำนา  ทำสวน  ทำไร่  ค้าขายและรับราชการ  โดยปลูกพืชหลักที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว ผลไม้ที่สำคัญ  ได้แก่  ลิ้นจี่  มะม่วง  ลำไย  และปลูกไม้เศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ไม้สัก  และยางพารา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559

 ด้านการศึกษา

ในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์  มีสถานที่ศึกษาตั้งแต่ระดับบริบาล  อนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา จำนวน     7  แห่ง 

ที่มา  :  ข้อมูลจากการสำรวจของ สำนักงานปลัด  อบต.ดู่พงษ์  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559

 ด้านสังคม

                   ตำบลดู่พงษ์มีการรวมกลุ่มกัน  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ด้านสังคม  สวัสดิการ  การเงิน  การประกอบอาชีพและด้านอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบล  ดังนี้

1.        กองทุนหมู่บ้าน                          จำนวน  8  กองทุน       (ม.1 – 8)

2.       กลุ่มออมทรัพย์                           จำนวน  6  กลุ่ม          (ม. 1,2,3,4,6,7)

3.       โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน       จำนวน  8  หมู่บ้าน       (ม.1 – 8)

4.       กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.)   จำนวน  8  หมู่บ้าน       (ม.1 – 8)

5.       ชมรม อปพร. (ระดับหมู่บ้าน)           จำนวน  8  ชมรม         (ม.1 – 8)

6.       ชมรม ชรบ. (ระดับหมู่บ้าน)             จำนวน  8  ชมรม         (ม.1 – 8)

7.       กลุ่มแม่บ้าน/กองทุนพัฒนาสตรี         จำนวน  8  กองทุน       (ม.1 – 8)

8.       กลุ่มฌาปนกิจศพ                         จำนวน  8  กลุ่ม          (ม.1 – 8)

9.       หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)  จำนวน  8  หมู่บ้าน        (ม.1 – 8)

10.   กลุ่มเยาวชน                              จำนวน  8  กลุ่ม          (ม.1 – 8)

11.   กองทุนแม่ของแผ่นดิน                   จำนวน  3  กองทุน       (ม.2,3,5)

12.   กลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน                จำนวน  26 กลุ่ม         

(ม.1=2 , ม.2=4 , ม.3=1 , ม.4=4 , ม.5=4 , ม.6=5 , ม.6=5 , ม.7=4 , ม.8=2)   

13.   ชมรม อสม.ตำบลดู่พงษ์                  จำนวน  1  ชมรม

14.   ชมรม ผู้สูงอายุตำบลดู่พงษ์              จำนวน  1  ชมรม

15.   ชมรม อปพร.ตำบลดู่พงษ์                จำนวน  1  ชมรม

16.   องค์กรชุมชน                             จำนวน  1  องค์กร

17.   ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                    จำนวน  1  แห่ง

18.   กองทุนชุมชนรักษ์สันติสุข                จำนวน  1  กองทุน

ที่มา  :  ข้อมูลการจัดทำแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 

ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

ประชาชนตำบลดู่พงษ์  มีหลักประกันสุขภาพ  100%  โดยมีกองทุนที่ให้บริการเกี่ยวกับ

สุขภาพอนามัยและมีสถานบริการสาธารณสุข  ดังนี้

                      กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.ดู่พงษ์                     จำนวน    1 กองทุน  

                      โรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง                     จำนวน    1  แห่ง   

                      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                             จำนวน    1  แห่ง

                      ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)                    จำนวน    8  แห่ง

                      อาสาสมัครสาธารณสุข  (ใหญ่)                           จำนวน  140  คน   

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                      สถานีตำรวจภูธร                                  จำนวน    1  แห่ง

                      ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           จำนวน    1  ศูนย์

                      อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                จำนวน    75  คน

                      ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)                              จำนวน    10  คน

                      ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.)   จำนวน   112  คน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   มีป่าชุมชน   จำนวน  8  แห่ง   คือ   ป่าชุมชนบ้านน้ำโซ้ง   บ้านดู่พงษ์   บ้านภูแยง   บ้านดอนดู่พงษ์  บ้านโป่งคำ   บ้านกิ่วม่วง  บ้านต้นผึ้งและบ้านพวงพยอม 

                   มีลำน้ำไหลผ่าน  จำนวน  2  สาย  คือ  ลำน้ำพงษ์  และลำน้ำมวบ

                   มีอ่างเก็บน้ำ จำนวน 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยปา  หมู่ที่  3 ,  อ่างเก็บน้ำห้วยก๊อด  หมู่ที่  5  อ่างเก็บน้ำห้วยคำ   หมู่ที่  6  และอ่างเก็บน้ำห้วยก้อง  หมู่ที่  1

มีฝายคันดิน  จำนวน  3  แห่ง  คือ ฝายคันดินห้วยกกแม่ซ้าย หมู่ที่  4 ,  ฝายคันดินห้วยเคี๊ยะ 

หมู่ที่  2 ,  ฝายคันดินห้วยไม้แดง  หมู่ที่  4 

                   มีสวนสาธารณะ  จำนวน  1  แห่ง  คือ  สวนสาธารณะล้องปู่ทา

การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  ซึ่ง อบต.ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถจัดเก็บขยะให้ โดยมี

ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 1 ตัน/วัน

ด้านศาสนา

ตำบลดู่พงษ์  มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งวัดและที่พักสงฆ์  เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนา  ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทะศาสนา  จำนวน  8  แห่ง  มีรายละเอียดดังนี้ 

          1)  วัดป่าน้ำโซ้งสันติคีรี             ตั้งอยู่  หมู่ที่  1  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  1

2)  วัดดู่พงษ์                         ตั้งอยู่  หมู่ที่  2  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  2

3)  วัดภูแยง                         ตั้งอยู่  หมู่ที่  3  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  3

4)  วัดดอนมงคล                    ตั้งอยู่  หมู่ที่  4  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  4

5)  วัดโป่งคำ                        ตั้งอยู่  หมู่ที่  5  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  5

6)  ที่พักสงฆ์บ้านกิ่วม่วง            ตั้งอยู่  หมู่ที่  6  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  6

7)  ที่พักสงฆ์ต้นผึ้ง                  ตั้งอยู่  หมู่ที่  7  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  7

8)  วัดน้ำโซ้ง                        ตั้งอยู่  หมู่ที่  8  ศาสนิกชนมาจากหมู่ที่  1,8

ที่มา  :  ข้อมูลจากการสำรวจของ สำนักงานปลัด  อบต.ดู่พงษ์  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559

ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ – รายจ่ายของประชากร

ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือข้อมูล  จปฐ.  ปี  2559 

ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันติสุขร่วมกับองค์การบริหารสวนตำบลดู่พงษ์  ซึ่งสรุปได้ว่าข้อมูลรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในปี 2559  เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายเฉลี่ยแล้ว  ถือว่าครัวเรือนในพื้นที่ตำบลดู่พงษ์      มีรายได้มากกว่ารายจ่าย  และถือว่าผ่านเกณฑ์ในเรื่องรายได้ของครัวเรือน  เพราะมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ต่อปี  โดยมีรายละเอียดดังนี้


ที่มา  :  ข้อมูลจากการสำรวจของ สำนักงานปลัด  อบต.ดู่พงษ์  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2559

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ 273 ม.4 อ.สันติสุข จ.น่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  โทรศัพท์ 054718312
ติดต่อผู้ดูแล doopong2018@hotmail.com
Facebook    rss feed