เรียน ผู้ที่สนใจ
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ดู่พงษ์ (เพิ่มเติม ฉ.

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) ……………………………………………………..…… ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง สามารถสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ต้องการ และเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ๑9 (4) (ก), (ข) และ (ค) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ภาคผนวก ค.) ฯลฯ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/01/2019 เวลา  : 16:10 น. โดย  : นักทรัพยากรบุคคล
โหลด1 : 1401191609FHP431.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save