เรียน ผู้ที่สนใจ
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ดู่พงษ์ (เพิ่มเติม)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ……………………………………………………..…… ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด สามารถสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ และเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ฯลฯ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/01/2019 เวลา  : 09:26 น. โดย  : นักทรัพยากรบุคคล
โหลด1 : 14011909264JX3A1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save