เรียน ผู้ที่สนใจ
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ดู่พงษ์ ประจำปี งปม.พ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ……………………………………………………..…… ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จำนวน 1 ตำแหน่ง (1 อัตรา) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับ ๑๘, ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.1 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง (1 อัตรา) - ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/01/2019 เวลา  : 13:26 น. โดย  : นักทรัพยากรบุคคล
โหลด1 : 09011913268CMUD1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save